Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Výzva bezpečnostních analytiků: Vláda musí posilovat odolnost Česka razantněji, nástroje existují

Výzva bezpečnostních analytiků: Vláda musí posilovat odolnost Česka razantněji, nástroje existují

Sdílet: 10. 07. 2024

Analytici sdružení v platformě Odolnější Česko vyzývají vládu k rychlejšímu přijímání opatření k posílení odolnosti Česka vůči nedemokratickým režimům a organizovanému zločinu. Reagují tak na zhoršující se bezpečnostní situaci v Česku, která se odráží mimo jiné i ve výroční zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Vláda musí posílit odolnost Česka, nástroje k tomu existují. Ilustrační foto. Zdroj: Profimedia

Podle nedávné výroční zprávy NCOZ doplněné prací investigativních novinářů byly pozorovány výrazné přesuny postsovětských zločinných organizací směrem do Česka a nárůst snah o obcházení národních i mezinárodních sankcí. Ty jsou doprovázeny převáděním kriminálního kapitálu, u něhož jsou pokusy o jeho investování a následnou legalizaci v naší zemi. Podle zprávy navíc budou zločinecké skupiny i nadále zkoušet přesouvat své lidi, vliv i majetek do EU včetně Česka.

Třebaže česká vláda zastává chvályhodnou principiální pozici vůči ruské agresi na Ukrajině a prosadila například sankční zákon, který rozšiřuje paletu nástrojů Česka v oblasti zavádění mezinárodních sankcí, je potřeba pokračovat ve snahách o účinné omezení vlivu nedemokratických zemí a zločineckých entit i prostřednictvím dalších opatření.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Z nedávných údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i ze šetření ČNB zase vyplývá, že od počátku ruské invaze na Ukrajinu se zvýšily tzv. šedé vývozy (zasílání klíčového zboží - často určeného právě pro vedení války - do Ruska přes třetí země) až o stovky procent. Celková hodnota českého vývozu do Turecka se za poslední dva roky zvýšila z necelých 11 miliard korun na enormních 20 miliard, v případě Kazachstánu byl nárůst více než dvojnásobný, u Kyrgyzstánu desetinásobný. Podle BIS se obcházení sankcí v ČR ve většině případů dopouštějí domácí firmy, za kterými stojí často skryté české a zahraniční entity.

Opatření proti praní špinavých peněz i obcházení sankcí

Podle autorů výzvy vládě je nutné uvedené problémy intenzivně řešit kombinací opatření, z nichž některá může prioritizovat právě vláda. Omezit legalizaci výnosů z trestné činnosti by měl zákon proti praní peněz prostřednictvím tzv. průtokových účtů, což představuje mnoho let neřešený problém ohromných rozměrů. Podle ředitele NCOZ jen v letech 2020 a 2021 bylo přes Česko vypráno touto cestou 100 miliard Kč. Takto velký objem prostředků má negativní efekt např. v oblasti úvěrů nebo bytové výstavby, kde kapitál z transakcí křiví český trh.


K efektivnějšímu postihování porušování mezinárodních sankcí by měla sloužit novela trestního zákoníku, která v návaznosti na EU směrnici zavede trestnost některých porušení sankcí spáchaných z nedbalosti. Naší ambici realizovat české i mezinárodní sankce musí odpovídat adekvátní posílení analytických kapacit státu v oblasti implementace a vynucování sankčních opatření.

Úřady a firmy mají problém sankce aplikovat, protože jen obtížně rozklíčují složité majetkové struktury. Naše čísla ukazují, že sankce proto neměly v oblasti veřejných zakázek v rámci EU měřitelný dopad. Stát musí posílit své analytické kapacity chce-li proti porušování sankcí efektivně bojovat. V ČR jsme spustili analytický nástroj, který v tomto může státu i firmám pomoci.
Jiří Skuhrovec Datlab Institut

Známe skutečné majitele firem?

Intenzivní pozornost si zasluhuje i nejnovější evropský balíček proti praní špinavých peněz, jehož kvalitní implementace je pro Česko zásadním úkolem. S ním souvisí i nutnost posilovat kvalitu údajů a funkcionalit v informačním systému evidence skutečných majitelů. V neposlední řadě by se česká vláda neměla vzdát snah o nalezení legislativního řešení, které by podobně jako v dalších evropských zemích, včetně Estonska či Lotyšska, otevřelo cestu ke konfiskaci vymezeného sankcionovaného majetku, jenž by mohl být využit na pomoc obnovy Ukrajiny.

Domníváme se proto, že by se vláda měla s blížícím se koncem volebního období zaměřit právě na výše uvedené priority, které s ohledem na mezinárodní, ale i domácí situaci a bezpečnost státu nesnesou dalšího odkladu.
Pavel Havlíček analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Podepsaní:

Pavel Havlíček, Asociace pro mezinárodní otázky

Lukáš Kraus, Rekonstrukce státu

Jiří Skuhrovec, Datlab Institut

Jakub Janda, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

Petra Adolfová, Lexperanto

Přehled opatření:

Zákon proti praní špinavých peněz přes tzv. průtokové účty

Novou právní úpravou (mj. implementace tzv. konfiskační směrnice EU) by mělo dojít k zásadnímu omezení praní špinavých peněz v ČR. Podle usnesení vlády má být návrh z gesce Ministerstva spravedlnosti na vládě až na konci roku 2024, a to i přes riziko, že nebude do konce volebního období schválen.

Novela trestního zákoníku zpřísňující trestání porušení mezinárodních sankcí (odkaz)

Dne 24. 4. 2024 byla schválena EU směrnice proti porušování mezinárodních sankcí a ČR je povinna ji implementovat do 20. 5. 2025; ČR by měla mj. zakotvit trestněprávní charakter porušení některých mezinárodních sankcí spáchaných z nedbalosti a posílit tak jejich vymahatelnost. Ministerstvo spravedlnosti zatím nevypořádalo připomínky k návrhu příslušné novely.

Posílení analytických kapacit státu v oblasti implementace a vynucování sankcí

Podle zpráv z ledna 2024 mají být navýšeny kapacity FAÚ. V porovnání se sankčními kapacitami jiných států však obecně zaostává Česko za původními očekáváními. Vedle FAÚ se jedná zejména o relevantní odbory MZV, MPO a NCOZ.

Evropský balíček proti praní peněz (odkaz)

Dne 19. 6. 2024 byly v Úředním věstníku EU vyhlášeny nové evropské předpisy spadající do takzvaného AML balíčku:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ze dne 31. května 2024 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (odkaz),

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o změně a zrušení směrnice (EU) 2015/849 (odkaz),

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 (odkaz).

Posilování kvality údajů a funkcionalit v informačním systému evidence skutečných majitelů

Dne 7. 3. 2024 byla zveřejněna Analýza kvality evidence skutečných majitelů z gesce Ministerstva spravedlnosti, která naznačila způsoby, jak funkčnost evidence posílit (odkaz).

Legislativní návrh, který by otevřel cestu ke konfiskaci vymezeného sankcionovaného majetku

V lednu 2024 představil O. Kolář, M. Žantovský a V. Votápek návrh obecného zákona, který má umožnit zabavení ruského majetku v České republice. Na jeho základě by bylo možné vyvlastnit majetek státu, kdyby vláda seznala, že páchá škody, a to za náhradu. Podle našich informací od té doby nedošlo k žádnému výraznějšímu posunu v této problematice, přestože podobná opatření přijímá stále více západních států a našich nejbližších spojenců.

Odolnější Česko

Rekonstrukce státu se věnuje problému průtokových účtů v rámci projektu Odolnější Česko. Jde o jedno ze 7 expertních doporučení pro posilování odolnosti České republiky. Vládní politiky na problém opakovaně upozorňujeme.

Sdílet: