Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Rekonstrukce státu

Správce osobních údajů: Rekonstrukce státu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČO: 143 367 82

telefon: +420 771 136 516, e-mail: info@rekonstrukcestatu.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Potenciální donoři
 2. Donoři
 3. Naši dodavatelé zboží a služeb
 4. Příznivci (ambasadoři a další dobrovolníci)
 5. Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
 6. Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných aktualit
 7. Signatáři výzev
 8. Novináři
 9. Členové Sítě k ochraně demokracie

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže.

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Potenciální donoři

Komunikace s potenciálními donory telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Donoři

Realizace daru

 • Právním základem je plnění smlouvy, konkrétně, darovací smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje a účetní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Plnění povinností plynoucích z daňových předpisů

 • Právním základem je plnění právních povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a účetní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.


Naši dodavatelé zboží a služeb

Plnění smlouvy

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s naší činností

 • Právním základem je náš oprávněný zájem
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Příznivci (ambasadoři a další dobrovolníci)

Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti Rekonstrukce státu prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Šíření informací a aktualit prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných aktualit

Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti Rekonstrukce státu prostřednictvím e-mailových zpráv a aplikací Reflektor

 • Právním základem je souhlas.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem šíření aktualit o naší činnosti.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Signatáři výzev, členové Sítě k ochraně demokracie

Potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit týkajících se výzev prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je souhlas.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit, které se jich týkají.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Novináři

Udržování platformy novinářů k medializaci našich podkladů

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR: Přístup k Vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb – zejména MailChimp (nástroj pro rozesílání newsletteru), ManyChat (aplikace, která umožňuje rozesílat registrovaným zájemcům hromadné zprávy pomocí Facebook Messengeru), Company Culture Market (portál pro prezentaci firem), Frank Bold Society, z. s. (finanční a personalistické služby); Péče o dárce (CRM pro evidenci darů)
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;

Cookies

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11.2023.