Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Politici jako vlastníci médií? Novela zákona odkryla potřebu hlubokých reforem v mediální oblasti

Senát by měl ve středu schvalovat novelu zákona, která politikům zpřísní zákaz vlastnit média. Novela ale neobsahuje vlastnictví online médií, vláda by proto měla urychleně připravit komplexní změnu mediálních zákonů. Zejména upravit fungování dominantních online médií a výslovně zakázat vlastnictví těchto médií aktivními politiky.

Zpřísnění pravidel bude Senát projednávat v rámci novely zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Cílem je účinnější vymezení zákazu politiků vlastnit média.

Na „nová média“ je ale úprava krátká. Pro jejich regulaci neexistuje žádný jiný rámec. Úpravu tak nelze napojit na tiskový zákon.

V dnešní době zůstává dominující komunikační prostor, tedy i v tomto případě, neregulovaný.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

O limitech novely Rekonstrukce státu ví. Nedávno na ně upozornilo rovněž Milion chvilek pro demokracii. Co je nejdůležitější; ví o nich i senátoři a slíbili nápravu!

Čas na komplexní novelu mediální legislativy

Rekonstrukce státu pod hlavičkou iniciativy Nezávislá.média ve spolupráci s významnými organizacemi mediálního sektoru - novinářskými i vydavatelskými - již v roce 2022 zformulovala největší problémy české legislativy v mediální oblasti. Neexistující regulace online médií je jen jedním z nich.

Vnímáme tento dílčí problém jako jeden ze symptomů výše uvedeného komplexního nedostatku a vidíme jediné, odbornou veřejností dlouhodobě doporučované řešení: komplexní novelu české mediální legislativy.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Co je třeba změnit:

  • regulace online médií (spravedlivá vůči zbytku mediálního prostoru),
  • mediální regulátor (RRTV) nemá vykonávat pouze pasivní správní dohled, ale je aktivním hráčem, který analyzuje pluralitu, podporuje nezávislá média a spolupracuje se samoregulátory (oborová sdružení, syndikáty apod.),
  • systém podpory médií z veřejných rozpočtů a zamezování vzniku mediálních pouští.

V reakci na současnou situaci již někteří senátoři slíbili, že se problematice budou věnovat. Iniciativa Nezávislá.média to vítá a je připravena pomoci ministerstvu kultury s přípravou návrhů příslušné legislativy.


Načasování se jeví jako ideální. Evropským legislativním procesem právě teď prochází European Media Freedom Act. Vládnoucí koalice navíc proklamuje, že nezávislá média jsou zásadní pro fungující demokracii a je třeba je chránit a podporovat. Seznam všech doporučení naleznete zde.

Lepší dohled nad soutěží politických stran

Vše výše uvedené Senát projedná v rámci novely zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Ta reformuje pravidla fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran (ÚDHPSH).

Dohledový úřad vznikl před sedmi lety a Rekonstrukce státu se výrazně zasadila o jeho vznik. Až do současnosti Úřad trpěl nedostatečným zákonným vymezením svého fungování. Proto analytický tým Rekonstrukce státu připravil ve spolupráci s Ministerstvem vnitra úpravu jeho činnosti.

Úřad se díky novele stane nezávislejším a bude lépe odolávat možným politickým tlakům. Novela rovněž zajistí efektivnější dohled Úřadu nad průběhem volebních kampaní.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Hlavní parametry novely zákona o sdružování v politických stranách a hnutích:

  • vytváří se Kolegium Úřadu, které bude mít klíčové kompetence při výkonu dohledové a metodické role,
  • lepší vymezení postavení funkcionářů Úřadu,
  • zlepšení informovanosti uvnitř Úřadu,
  • řešení střetu zájmů bude nově částečně spadat pod Úřad (dosud ho řešily jen obecní úřady obce s rozšířenou působností v místě bydliště funkcionářů),
  • přesnější a přísnější vymezení zákazu vlastnit média a zákazu přijímat dotace a investiční pobídky pro firmy ve vlastnictví členů vlády,
  • zvýšení vymahatelnosti právní úpravy střetu zájmů (přísnější sankce včetně uložení prodeje mediálního podniku).