Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hodnocení volebních programů (4. díl): ČSSD, KSČM, SPD a Trikolóra Svobodní Soukromníci

Hodnocení volebních programů (4. díl): ČSSD, KSČM, SPD a Trikolóra Svobodní Soukromníci

Sdílet: 10. 08. 2021

U volebních programů kandidujících stran, hnutí či koalic sledujeme oblasti, které jsme formulovali jako programové priority Rekonstrukce státu pro dobrou správu a boj s korupcí. V tomto díle našeho seriálu jsme se podívali na programy ČSSD, KSČM, SPD a Trikolóra Svobodní Soukromníci. Vzhledem k tomu, že všechny tyto strany se našim tématům ve svých programech věnují jen velmi okrajově, jsme je spojili do jednoho dílu.

ČSSD

Digitální stát

Digitalizace mezi priority strany nepatří, což je vzhledem k působení místopředsedy vlády za ČSSD v čele ministerstva vnitra, které bylo poslední roky za budování e-Governmentu zodpovědné, přinejmenším překvapivé. Pár zmínek ale najdeme. Lze pozitivně hodnotit záměr posílit koordinaci digitální transformace vytvořením Národní digitální agentury, která bude “levně a bezpečně rozvíjet a spravovat veškeré IT systémy státu” za cílem odstranění závislosti státu na externích dodavatelích i závazek omezit investice do IT systémů starších 15 let. Tím by ale její kompetence končit neměly. Oceňujeme také cíl „propojit IT systémy zejména ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, aby měl stát dostatek informací.” Že by měla být digitalizace především pro občana ale už z programu vypadlo.V oblasti digitální transformace programu ČSSD ale zároveň chybí důraz na otevírání dat a poskytování těchto informací veřejnosti, stejně tak řešení personální nestability a nedostatku IT odborníků ve státní správě.

Efektivní, jednoduché a transparentní veřejné zakázky

Lze pozitivně hodnotit, že ČSSD chce zpřehlednit zákon o veřejných zakázkách s cílem ušetřit peníze, v této oblasti ale podle nás chybí důraz na zlepšení dozoru nad veřejnými zakázkami a důraz na posílení metodického vedení při zadávání velkých veřejných zakázek (a zejm. IT zakázek). Ve věci zjednodušení správy veřejných zakázek Rekonstrukce státu doporučuje umožnit zadavatelům využívat nástroj pro správu veřejných zakázek dle svého výběru současně se zavedením povinné kompatibility těchto nástrojů a zrušení monopolního postavení Národního elektronického nástroje.

Exekuce

Oblasti exekucí program ČSSD věnuje hned několik důležitých tezí ve své tematické sekci Spravedlnost, exekuce a ochrana spotřebitele. Jako výrazně pozitivní hodnotíme programový bod cílící na odstranění tržního prostředí současného exekučního systému, konkrétně prosazení teritoriality exekutorů pro všechny druhy dluhů bez výjimky. ČSSD chce prosadit i druhý zásadní princip ke zlepšení exekučního systému, a to princip 1 dlužník - 1 exekutor, jehož zavedení by odstranilo zbytečnou administrativní zátěž zaměstnavatelů a dalších subjektů pojící se s řešením exekucí. Rovněž pozitivně hodnotíme závazek ČSSD vyrovnat nezabavitelné částky mezi úplnými rodinami a rodinami samoživitelů a nastavit tak spravedlivý systém srážek a závazek zastavit dlouho nevymahatelné exekuce. Návrh zkrácení oddlužení na 3 roky také vítáme.

Média

V tématu médií lze ocenit cíl ČSSD „zabránit zestátnění České televize a Českého rozhlasu” a přispět tak k ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií. Chybí však návrh konkrétního systémového řešení, které by v této oblasti pomohlo.

Kompletní volební program zde. 

KSČM

Dobrá správa státu

Lze pozitivně hodnotit bod programu zmiňující „aktualizaci pandemických plánů a krizového řízení s cílem zabránit zmatečným rozhodnutím,” chybí ale důraz na legislativní řešení a důležitost kontroly exekutivní složky státní moci při výkonu mimořádných pravomocí.

Digitální stát

Digitalizace není pro KSČM zjevně prioritou. Objevuje se v programu jen jako obecný cíl v oblasti vzdělávání jako „digitalizace školství, včetně odpovídající přípravy budoucích i současných učitelů”.

Efektivní, jednoduché a transparentní veřejné zakázky

Pozitivně lze hodnotit cíl „transparentních výběrových řízení” a „zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek.” Rekonstrukce státu v této oblasti prosazuje konkrétně reformu dozorového orgánu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která odstraní koncentraci pravomocí v rukou předsedy a tím sníží prostor pro korupci, zvýší odbornost a předvídatelnost rozhodování Úřadu a posílí metodické vedení zadavatelů.

Exekuce

Zrušení byznysu s dluhy zavedením principu teritoriality je k nalezení také v programu KSČM. Ten ale již nezmiňuje princip 1 dlužník - 1 exekutor vedoucí ke snížení administrativní zátěže současného systému exekucí.

Média

Kriticky hodnotíme programovou tezi směřující ke „zrušení koncesionářských poplatků” a k „hrazení veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu a jejich kontrole parlamentem a  nezávislými odborníky.” Zrušení financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků by znamenalo likvidaci veřejné služby a zamezilo by nezávislému a kritickému přístupu médií k politikům. Kontrola hospodaření veřejnoprávních médií ze strany NKÚ je jinak bezpochyby vhodná a Rekonstrukce státu ji dlouhodobě prosazuje.

Kompletní volební program zde. 

SPD

Dobrá správa státu

Oceňujeme, že se SPD ve svém programu věnuje potřebnosti krizové legislativy a že má za cíl, aby vláda měla k dispozici „přiměřená opatření na zvládání jednotlivých krizí bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu.” Ve svém programu zmiňuje i komplexní aktualizaci krizové legislativy, která by umožňovala mírnější opatření než nouzový stav.

Digitální stát

SPD se k digitální transformaci státu vyjadřuje pouze v obecné rovině. Mezi priority nepatří. Zmíněna je pouze v souvislosti se snižováním nákladů občanů i fungování států a omezování agend úřadů.

Odborná, nezávislá a výkonná státní správa

Program obsahuje omezení počtu úředníků a byrokracie, ale neobsahuje konkrétní návrhy opatření, která by vedla k posílení nezávislosti, odbornosti a celkové kvality zbývajícího úřednictva.

Exekuce

Na programu SPD lze pozitivně hodnotit pozornost věnovanou tématu exekucí. SPD chce prosadit přidělování exekutorů nezávislými soudy, princip tzv. teritoriality, i snížit administrativní zátěž přidělováním všech exekucí jednoho dlužníka stejnému exekutorovi.

Média

Hnutí SPD, jak vyplývá z jeho programu, nechápe smysl veřejné služby, jak je definován a naplňován současnou právní úpravou. Návrh „zrušit koncesionářské poplatky” a přeměnit Českou televizi a Český rozhlas na „státní příspěvkové organizace placené ze státního rozpočtu” je v přímém rozporu s principem fungování médií veřejné služby u nás i v zahraničí. Právě nezávislost na státním rozpočtu je tím, co umožňuje veřejnoprávním médiím nahlížet kriticky na práci politiků. A například podporováním práv menšin, informováním o životě sociálně vyloučených skupin a o minoritních zájmech ve společnosti zastoupených naplňují veřejnou službu. Proto mají nezastupitelné místo na mediálním trhu, protože pro soukromá média takový obsah nemůže být rentabilní.

Požadavek na zveřejňování odměn tvůrců placených z rozpočtu veřejnoprávních médií je další ukázkou nepochopení principů transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zveřejňování majetkových přiznání politiků vyžaduje zákon, neboť nakládají s veřejnými financemi. A tedy je potřeba veřejná kontrola toho, že se neobohatili na úkor občanů. Novináři s veřejnými prostředky nenakládají.

Na hloubkovém auditu hospodaření ČT a ČRo není nic špatného, nicméně obě média pravidelně nezávislé audity hospodaření pořádají a publikují. Kontrola hospodaření veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem, jak jsme už uvedli výše, je Rekonstrukcí státu prosazovaným opatřením. 

Kompletní volební program zde. 

Trikolóra Svobodní Soukromníci

Dobrá správa státu

Trikolora se ve svém programu také věnuje pandemii Covid-19 a jejím následkům. Zavazuje se zrušit pandemický zákon jako „nástroj totality a omezování svobod obyvatel” s cílem znemožnit „další pokračování či znovuzavedení restrikcí.” Takový postup bez alternativy se jeví jako dosti radikální. Ač ne zcela optimální, pandemický zákon poskytuje alespoň nějaký právní rámec pro vládní epidemiologické opatření a zpřesňuje pravomoce vlády oproti nouzovému stavu, který vláda k vyhlašování speciálních opatřeních používala před schválením pandemického zákona. Pandemický zákon navíc posiluje možnost kontroly vládních kroků ze strany Parlamentu i soudů. Program Trikolóry také uvádí, že strana „bude prosazovat, aby stát vyplatil všechny škody, které způsobil svými nezákonnými opatřeními” a  „aby se na úhradě těchto škod přímo podíleli odpovědní politici a úředníci.” Rekonstrukce státu téma náhrad škod považuje za důležité, ale spíše ve formě prosazení jednoduchého způsobu žádání o kompenzace za škody způsobené státem např. právě v důsledku mimořádných opatření.

Odborná, nezávislá a výkonná státní správa

V programu je obsažen obecný slib „důsledné antibyrokratické revoluce” (přičemž chybí konkrétní návrhy opatření, která by vedla k posílení nezávislosti, odbornosti a celkové kvality zbývajícího úřednictva) a rušení služebního zákona (bez náhrady). Namísto zrušení zákona o státní službě, jak je v programu navrhováno, je vhodné stávající zákon novelizovat tak, aby lépe umožnil posílení vedení státní správy. To bude důsledně odstíněno od politických vlivů a skutečně zodpovědné za koncepci, rozvoj, fungování, koordinaci a kvalitu výkonu státní správy a zároveň odborným partnerem politické reprezentaci.

Férové dotace a omezení prostoru pro střet zájmů

Program Trikolóry zmiňuje otázku dotací v pasáži „Nynější dotace jsou zdrojem zla, provedeme důslednou revizi dotací, zastavíme nespravedlivé a diskriminační dotace do soukromého sektoru, které nahrávají pouze vyvoleným." Nejsou však uvedené konkrétní kroky zmíněné revize a vymezení nespravedlivých dotací. Jedním z potřebných opatření v této souvislosti se nabízí zavedení povinnosti důsledného ověřování skutečných majitelů firem, které se uchází o veřejné zakázky a dotace, k předcházení střetu zájmů a zakotvit zákaz poskytování veřejných peněz v případě nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů.

Exekuce

V programu Trikolóry vítáme jejich cíl „narovnat systém exekučních a insolvenčních řízení,” „zabránit excesům proti neplatičům” a „zrušit DPH ze služeb exekutorů." Program ale bohužel neobsahuje návrhy konkrétních řešení, která by nápravu systému exekucí umožnila, jako je například přidělování exekucí nezávislým soudem, zavedení principu 1 dlužník - 1 exekutor nebo zkrácení doby oddlužení na 3 roky a odstranění právní nejistoty v podobě duplicitní podmínky maximálního možného úsilí pro oddlužení na jeho konci.

Média

Tématu nezávislosti médií, které Rekonstrukce státu již dlouhodobě sleduje, se v programu Trikolóry týká teze „Nazrál čas ke změně od povinného k dobrovolnému financování veřejnoprávních médií.” Tento bod je značně problematický, protože prosazení dobrovolného financování České televize a Českého rozhlasu by mohlo ohrozit zajištění fungování veřejné služby. Jejím základním principem je to, že je prospěšná celé české veřejnosti.

Kompletní volební program zde. 

Rekonstrukce státu vyhodnocuje všechny zveřejněné programy a před volbami spustí komplexní hodnocení stran i politiků z pohledu dobré správy státu a boje proti korupci.