Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Česko podceňuje riziko zneužití moci, upozorňuje GRECO

Česko podceňuje riziko zneužití moci, upozorňuje GRECO

  Sdílet: 18. 03. 2024

  Skupina států proti korupci Rady Evropy GRECO zveřejnila další z pravidelných reportů hodnotících pokroky Česka na poli prevence korupce. Zpráva upozorňuje na malou kontrolu integrity osob ve vysokých výkonných funkcích. GRECO kritizuje Česko za pomalé přijímání některých protikorupčních pojistek - například novely zákona o státním zastupitelství či pravidel pro transparentní lobbing. Doporučuje také urychlit přijetí klíčových zákonů i etických kodexů, posílit otevřenost vládnutí, nebo lépe řešit střet zájmů i fenomén „otáčivých dveří”.

  GRECO kritizuje Česko za pomalé přijímání některých protikorupčních pojistek. Ilustrační foto

  GRECO vydalo celkem 20 doporučení, jak může Česko zlepšit systémové omezování korupce, klientelismu a nepotismu. Nejnovější hodnotící zpráva se zaměřuje zejména na prevenci korupce u osob ve vysokých výkonných funkcích, jako jsou premiér, ministři, jejich náměstci a poradci, dále také na příslušníky policie. Cílem zprávy je podpořit transparentnost, integritu a odpovědnost veřejných činitelů.

  Autoři upozorňují, že Česká republika sice má robustní právní rámec pro prevenci korupce a boje proti ní, ale tento systém je založen na očekávání, že dotčené osoby znají pravidla a budou je dodržovat. Minimální pozornost je přitom věnovaná vedení, školení, osvětové činnosti nebo dohledu a vymáhání. GRECO dále vyčítá Česku i to, že si není schopno stanovit jasné strategické priority v oblasti posilování integrity veřejných činitelů.

  Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že velkou pozornost politici věnují přijímání zákonů proti korupci, a daleko menší důraz už kladou na implementaci těchto zákonů a jejich účinné vymáhání. K tomu je totiž třeba vytvořit dlouhodobé podmínky, což znamená vynaložit peníze a lidské kapacity.
  Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

  GRECO kritizuje zpoždění protikorupčních zákonů

  Report GRECO si všímá i přešlapování a dlouhých odkladů v přijímání některých protikorupčních zákonů v Česku. Zákon o ochraně oznamovatelů byl až neúměrně dlouho schvalován za cenu první historické pokuty ČR za pozdní implementaci evropské směrnice. Senát nedávno posvětil větší nezávislost státních zástupců na vládě. Další klíčové normy však zůstávají v přípravách.

  Návrh zákona o lobbování po mnoha odkladech schválila vláda. Poslanecká sněmovna již začala připravovat etický kodex poslance, k čemuž Rekonstrukce státu poskytla 10 doporučení, jak na to.

  GRECO si všímá i toho, že česká veřejná správa má velmi roztříštěná pravidla pro neslučitelnost funkcí. Současně zmiňuje i možnost dále zapracovat na zákonu o střetu zájmů, který čeští zákonodárci novelizovali loni na jaře.

  Po nedávné aktualizaci pravidel pro předcházení střetu zájmů by se měla vláda na příslušný zákon podívat koncepčněji. V zákonu o střetu zájmů by totiž bylo dobré opravit řadu mezer. Není žádný důvod, aby nebyla aspoň majetková přiznání členů vlády a parlamentu veřejně dostupná bez omezení. Stejně tak chybí mechanismus k posílení vymahatelnosti pro případy opakovaného neplnění zákonné povinnosti podat oznámení. Postrádáme také definici on-line médií v mediálních zákonech, a proto současný zákaz politiků vlastnit (tradiční média) není komplexní.
  Patrícia Petreková analytička Rekonstrukce státu

  Hodnotitelský tým se zabýval také problémem „otáčivých dveří”, kdy v praxi existuje několik příkladů problematických přesunů osob z vrcholové výkonné funkce ve státní správě do soukromého sektoru. Dle dnešní legislativy je to možné, český právní řád tento problém ale v podstatě vůbec neřeší.

  V této souvislosti skupina GRECO doporučuje, aby pravidla týkající se omezení po skončení pracovního poměru (cooling-off period) byla rozšířena tak, aby se vztahovala na všechny osoby s nejvyššími výkonnými funkcemi a aby se zabránilo jakémukoliv podezření ze střetu zájmů.

  Otevřené vládnutí? Spíš pravý opak

  Zpráva se zabývá také zapojením odborné veřejnosti a občanské společnosti do tvorby politik v rámci legislativního procesu. Všímá si toho, že aktuálně jsou hlavní politická rozhodnutí přijímána ještě před zahájením legislativního procesu, a nejsou do nich tudíž zapojeni další aktéři. To může vést k nekvalitní legislativě, nedostatečné transparentnosti i malé účasti občanské společnosti.

  Vládní pětikoalice navíc odebrala přístup do neveřejné verze legislativní knihovny vládního VeKLEPu některým nevládním organizacím, které jsou členy protikorupční rady vlády. Je zřejmé, že to značně komplikuje jejich účast v konzultačních procesech. I toho si všímá aktuální report GRECO.

  Vybraná doporučení GRECO pro Česko:


  • Stanovit zavedení testů integrity před jmenováním ministrů, náměstků ministrů a poradců do funkce, čímž je možné identifikovat případné střety zájmů. GRECO doporučuje posílit i povinnost oznamovat ad hoc střet zájmu: s tím, že se bude vztahovat na všechny osoby ve vrcholných výkonných funkcích a na všechny situace nebo činnosti spojené s jejich funkcemi.
  • Upravit pravidla pro proces náboru a povinnosti jednotlivých poradců ministrů a zajistit, že se na ně budou vztahovat příslušná pravidla týkající se střetu zájmu a využívání důvěrných informací.
  • Poradci ministrů by také měli zveřejňovat majetková přiznání.
  • Zavést kodex chování nebo etických pravidel vztahujících se na většinu osob ve vrcholných funkcích. (V českém prostředí se připravuje etický kodex poslance, senátoři však svůj kodex vytvářet odmítli.)
  • Posílit účast veřejnosti na legislativním procesu.
  • Přednostní zavedení regulace lobbingu. Hodnotitelský tým GRECO doufá, že po několika neúspěšných pokusech tentokrát vláda zvládne zákon přijmout. (Na jeho přijetí je vázáno i poskytnutí financí z Národního plánu obnovy, který spadá pod dotační politiku EU.)
  • Posílit a rozvíjet specializované osvětové činnosti týkající se ochrany oznamovatelů.
  • Zajistit, aby se na všechny osoby ve vrcholných výkonných funkcích vztahoval úplný soubor pravidel o darech a jiných výhodách v podobě příslušných praktických pokynů, včetně povinnosti dary a jiné výhody oznamovat.

  A co dál?

  Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) Česko vyzvala, aby do 18 měsíců předložilo zprávu o opatřeních, která byla přijata s cílem provést aktuální doporučení. Česká republika je členem skupiny GRECO od roku 2002 a prošla již čtyřmi koly hodnocení, aktuálně se jedná o páté hodnotící kolo.

  Současně je ČR stále hodnocena v předchozím, tedy 4. hodnotícím kole, které se zaměřuje na prevenci korupce ve vztahu ke členům parlamentu, soudcům a státním zástupcům. V rámci 4. kola musí Česko odevzdat průběžnou hodnotící zprávu do konce března 2024. V té předchozí byl výsledek českých snah o boj s korupcí hodnocen jako zklamání.

  Rada Evropy a GRECO

  Rada Evropy je mezinárodní organizace spojující 46 evropských zemí. Česká republika se připojila 30. června 1993. Skupina států proti korupci GRECO byla založena Radou Evropy v roce 1999 s cílem „zlepšit schopnost svých členů v boji proti korupci pomocí kontroly dodržování jejich závazků v této oblasti prováděné dynamickým procesem vzájemného hodnocení“. Skupinu GRECO tvoří 50 členských států - 48 evropských států, USA a Kazachstán. V roce 2019 bylo Česko nejhorší ze všech hodnocených zemí. Pozice ČR se od té doby mírně zlepšila.

  Sdílet: